Ege-Kürag

Kültür Rotaları Araştırma Grubu, İzmir ve çevresinde herhangi bir kültürel, tarihi ya da doğal temaya dayalı olarak işaretlenebilecek yürüyüş, koşu, bisiklet ya da at biniciliğine uygun rotaları oluşturarak uluslararası turizm bakımından yeni alternatifler sunmak ve ilgili bölgelerde kırsal kalkınmaya katkı sunmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

ARAŞTIRMA ALANLARIMIZ

SOSYAL SORUNLAR

Sosyal Konular, birey, aile veya toplum için sosyal sorunları ele alan çok çeşitli konularda kaynakları kapsar. Bu kategoride yer alan kaynaklar, ölüm çalışmaları, bilim ve teknolojideki konular, toplumsal cinsiyet çalışmaları, etik çalışmalar, medya çalışmaları, ırk ve sınıf ile teknoloji ve toplum arasındaki etkileşimle ilgilidir.

FİLM, RADYO, TELEVİZYON

Film, Radyo, Televizyon, teknik alanın aksine, bu alanların yaratıcı yönleri ile ilgili kaynakları içerir. İncelemeler, tarih ve kültürel yorumlarla ilgili kaynaklar gibi bu kategoride ele alınmaktadır.

ETNİK ÇALIŞMALARI

Etnik Çalışmalar, belirli etnik grupların tarihi, siyasi, sosyal ve ekonomik etkileşimleri dahil olmak üzere etnik / ırksal, sosyal ve kültürel çeşitlilik konularına ilişkin kaynakları kapsamaktadır.

ÇEVRE ÇALIŞMALARI

Çevre Çalışmaları, doğadaki multidisipliner kaynakları kapsar. Bunlar arasında çevre politikası, bölgesel bilim, planlama ve hukuk, doğal kaynakların yönetimi, enerji politikası ve çevre psikolojisi bulunmaktadır.

İLETİŞİM

İletişim, sözel ve sözel olmayan fikir ve bilgi alışverişi çalışmalarının kaynaklarını kapsamaktadır. İletişim teorisi, pratiği ve politikası, medya çalışmaları (gazetecilik, yayıncılık, reklamcılık vb.), Kitle iletişimi, kamuoyu, konuşma, iş ve teknik yazının yanı sıra halkla ilişkiler de buna dahildir.

ALAN ÇALIŞMALARI

Alan Çalışmaları, Afrika, Asya, Latin Amerika, Orta Doğu, Pasifik Kıyıları gibi bir coğrafi alanın veya bölgenin sosyal, ekonomik, politik ve askeri niteliğiyle ilgili kaynakları kapsamaktadır. Bu kategorideki kaynaklar tarihsel olma eğilimindedir. ve disiplinler arası doğada.

KADINLARIN ÇALIŞMALARI

Kadın Çalışmaları kadın ve sağlık, kadın psikolojisi, kadın ve siyaset gibi disiplinler arası konuların yanı sıra toplumsal cinsiyet çalışmaları ve feminizm üzerine odaklanan kaynakları da kapsamaktadır.

SPOR BİLİMLERİ

Spor Bilimleri, insan performansının uygulamalı fizyolojisi, spor katılımı için fiziksel koşullandırma, spor performansı için optimal beslenme ve sporla ilişkili yaralanma ve hastalıkların önlenmesi ve tedavisine ilişkin kaynakları kapsamaktadır. Bu kategori aynı zamanda spor psikolojisi ve sosyolojisi kaynakları içerir.

SOSYOLOJİ

Sosyoloji, insan gücü, sosyal yapılar ve sosyal değişimin yanı sıra sosyal güçlerin şekillendirdiği insan davranışının incelenmesine odaklanan kaynakları kapsar. Bu kategoride ele alınan alanlar arasında toplum çalışmaları, sosyo-etnik sorunlar, kırsal sosyoloji, sosyobiyoloji, sosyal sapma, toplumsal cinsiyet çalışmaları, hukuk sosyolojisi, din sosyolojisi ve karşılaştırmalı sosyoloji yer almaktadır.

İŞ FİNANSI

İşletme, Finans, öncelikle finansal ve ekonomik korelasyonlar, muhasebe, finansal yönetim, yatırım stratejileri, uluslararası para sistemi, sigorta, vergilendirme ve bankacılık ile ilgili kaynakları kapsamaktadır.

EKONOMİ

Ekonomi, hem teorik hem de uygulamalı olarak mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili her türlü kaynağı kapsar. Bunlar arasında, politik ekonomi, tarım ekonomisi, makroekonomi, mikroekonomi, ekonometri, ticaret ve planlama gibi uzmanların yanı sıra uzman kaynaklar bulunmaktadır.

YÖNETİM

Yönetim, yönetim bilimi, organizasyon çalışmaları, stratejik planlama ve karar verme yöntemleri, liderlik çalışmaları ve toplam kalite yönetimi ile ilgili kaynakları kapsamaktadır.

OPERASYON ARAŞTIRMA VE YÖNETİM BİLİMİ

Yöneylem Araştırması ve Yönetimi Bilimi, karmaşık problemlerin tanımı, analizi ve çözümü ile ilgili kaynakları içerir. Bu kategorideki ilgili konular matematik modelleme, stokastik modelleme, karar teorisi ve sistemleri, optimizasyon teorisi, lojistik ve kontrol teorisini içerir.

ARKEOLOJİ

Arkeoloji, geçmiş insan yaşamı ve faaliyetlerinin maddi kalıntılarını (fosil, kalıntı, eser ve anıt gibi) inceleyen kaynakları içerir. Bu kategori, tespit ve analiz yöntemleri de dahil olmak üzere arkeolojinin tüm yönleriyle ilgili kaynakları kapsamaktadır. Antropolojik arkeoloji kaynakları da SSCI’da ele alınmaktadır.

SANAT

Sanat, görsel anlatımın tüm alanlarında – grafik, basım, resim, heykel ve fotoğraf – yanı sıra interaktif ve elektronik sanatı da kapsar. Bu kategoride ayrıca sanat tarihi, müze bültenleri ve müze yönetimi üzerine yayınlar bulunmaktadır.

TARİHÇE

Sosyal Bilimlerde Tarih kategorisi öncelikle politik, sosyal ve ekonomik tarihle ilgili kaynakları kapsar. Bu kategori ayrıca belirli bir gruba, ülkeye veya coğrafi alana odaklanan geçmiş kaynakları içerir.

SOSYAL BİLİMLER TARİHİ

Sosyal Bilimler Tarihi, işletme, ekonomi, eğitim, sosyoloji, hukuk ve psikoloji gibi disiplinlerin tarihine ait kaynakları içerir.

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Kültürel çalışmalar, sosyo-politik, tarihsel ve coğrafi bağlamlarında modern kültürel fenomenlerin, uygulamaların ve ürünlerin disiplinler arası, teorik-eleştirel çalışmasına ilişkin kaynakları kapsamaktadır.

COĞRAFYA

Coğrafya, disiplinin insani, ekonomik, politik, kentsel ve çevresel konularını vurgulayan Dünya yüzeyinin sosyo-kültürel yönleriyle ilgili kaynakları kapsamaktadır. Coğrafya tarihi ve haritacılık çalışması da bu kategoride ele alınmıştır.

COĞRAFYA, FİZİKSEL

Coğrafya, Fiziki, iklim, yükselme, toprak, bitki örtüsü, nüfus, arazi kullanımı, endüstriler veya devletler gibi unsurların dünyası üzerindeki karakter, düzenleme ve karşılıklı ilişkilerde gösterildiği gibi, Dünya’nın yüzey alanlarının farklılaşmasıyla ilgilenen kaynakları kapsar. Bu bireysel unsurların kompleksinin oluşturduğu birim alanların yanı sıra. Ekonomik, insani ve kentsel konulara odaklanan kaynaklar SSCI COĞRAFYASI kategorisinde yer almaktadır.

JEOLOJİ

Jeoloji Yeryüzü’nün fiziksel tarihini, oluşturduğu kayayı ve Dünya’nın geçirdiği ya da geçirdiği fiziksel değişimleri (fiziği değil) ele alan kaynakları kapsar. Bu kategorideki kaynaklar, sedimentoloji, stratigrafi, hidrojeoloji, cevher jeolojisi, yapısal jeoloji, bölgesel jeoloji ve petrolojiyi kapsamaktadır. Bu kaynaklar kapsam bakımından biraz dar ve Dünya Bilimleri disiplinler arası çalışmasına verilmiyor.

YER BİLİMİ, MULTİDİSİPLİNER

Geosciences, Multidisipliner, Dünya ve diğer gezegenlerin çalışmalarına genel veya disiplinlerarası yaklaşımı olan kaynakları kapsar. İlgili konular arasında jeoloji, jeokimya / jeofizik, hidroloji, paleontoloji, oşinografi, meteoroloji, mineraloji, coğrafya, enerji ve yakıtlar bulunmaktadır. Jeolojiye veya jeokimya ve jeofiziğe öncelikli olarak odaklanan kaynaklar kendi kategorilerine yerleştirilir.

TOPRAK BİLİMİ

Toprak Bilimi, toprak biyolojisi ve doğurganlık, toprak koruma ve toprak işleme araştırmaları, toprak kirlenmesi ve ıslahı, toprak biyokimyası ve toprak kimyası ve fiziği dahil olmak üzere toprakların oluşumu, doğası, dağıtımı ve kullanımının birçok yönüyle ilgili kaynakları kapsamaktadır.

ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER

Multidisipliner Bilimler, bilimlerde çok geniş veya genel bir karakter kaynağı içerir. Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji gibi büyük bilimsel disiplinlerin spektrumunu kapsar. Doğa ve Bilim bu kategorideki en önemli kaynaklardır ve tipik örnekler olarak hizmet ederler. Ulusal Bilim Vakfı’nın web sitesi, bu kategoride yer alan bir web kaynağının iyi bir örneğidir. Bilimler alanında geniş bir uygulama alanına sahip bazı özel kaynaklar da bu kategoriye girebilir. Doğa ve Toplumdaki Fraktallar — Karmaşık Geometri Kalıpları ve Ölçekleme Dergisi böyle bir kaynağın örneği olabilir.

EKOLOJİ

Ekoloji, ekolojik ekonomi, ekolojik mühendislik, ekotoksikoloji, ekolojik modelleme, evrimsel ekoloji, biyocoğrafya, kimyasal ekoloji, deniz ekolojisi, yaban hayatı araştırmaları, mikrobiyal ekoloji, moleküler ekoloji dahil olmak üzere, organizmaların ve çevrelerinin karşılıklı ilişkilerinin incelenmesi ile ilgili birçok alanı kapsayan kaynakları kapsamaktadır. ve nüfus ekolojisi. Bu kategori ayrıca genel ekoloji kaynaklarını ve belirli ekolojik sistemlere ayrılanları içerir.

ÇEVRE BİLİMLERİ

Çevre Bilimleri, çevre çalışmalarının çevre, kirlilik ve toksikoloji, çevre sağlığı, çevresel izleme, çevresel jeoloji ve çevre yönetimi gibi birçok yönüyle ilgili kaynakları kapsamaktadır. Bu kategori aynı zamanda toprak bilimi ve koruma, su kaynakları araştırması ve mühendislik ve iklim değişikliği içerir.

SU KAYNAKLARI

Su Kaynakları, su ile ilgili bazı konulara ilişkin kaynakları kapsamaktadır. Bunlar arasında tuzdan arındırma, yeraltı suyu izleme ve iyileştirme, hidroloji, sulama ve drenaj bilimi ve teknolojisi, su kalitesi, hidrolik mühendisliği, okyanus ve kıyı yönetimi, nehir araştırma ve yönetimi, su yolları ve limanlar bulunmaktadır.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

Biyoçeşitlilik Koruma, türlerin ve ekosistemlerin koruma yönetimine ilişkin kaynakları kapsamaktadır. Konular arasında koruma ekolojisi, biyolojik koruma, paleobiyoloji, doğal tarih ve doğa bilimleri bulunmaktadır.

GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

Gıda Bilimi ve Teknolojisi, gıda katkı maddeleri ve kirletici maddeler, gıda kimyası ve biyokimyası, et bilimi, gıda mikrobiyolojisi ve teknolojisi, süt bilimi, gıda mühendisliği ve işleme, tahıl bilimi, demleme ve gıda kalitesi ve güvenliği gibi gıda araştırma ve üretiminin çeşitli yönleriyle ilgili kaynakları kapsar.

BESLENME VE DİYETETİK

Beslenme ve Diyetetik, genel beslenme, beslenme ve metabolizma, beslenme bilimi, klinik beslenme, vitamin araştırmaları ve beslenme biyokimyası gibi beslenmenin birçok yönüyle ilgili kaynakları kapsar. Diyetetik, beslenme ilkelerinin uygulanması da bu kategoride yer almaktadır.

ORMANCILIK

Ormancılık, odun üretimi, su kaynakları yönetimi, yaban hayatı koruma ve rekreasyon gibi çeşitli kullanımlar için ormanların kurulması, sürdürülmesi ve yönetilmesi ile ilgili bilim ve teknoloji ile ilgili kaynakları kapsamaktadır.

ZOOLOJİ

Zooloji, hayvanlar üzerinde geniş bir konu yelpazesi ile ilgili kaynakları kapsar. Bu kategori hayvan davranışlarından ve hayvan fizyolojisinden hayvan ekolojisinin bazı yönlerine kadar uzanır. Bu kategori, veteriner tıbbı, ornitoloji veya entomolojinin çoğu yönünü içermez.

SOSYAL BİLİMLER GENEL

DOĞA BİLİMLERİ GENEL

ÇEVRE / EKOLOJİ

Bir cevap yazın