top of page

Efeler Yolu Uygulaması

Gizlilik Politikası

Giriş

Erzene Mah. Ankara Cad. Ege Tekno Park Blok No: 172/67 Bornova / İzmir adresinde bulunan AIXTECH Teknoloji Limited Şirketi (“Şirket”), ‘Efeler Yolu’ uygulamasını ücretsiz bir uygulama olarak Leverage Bilişim Danışmanlık LTD ŞTİ aracılığı ile geliştirmiştir. Bu hizmet şirket tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır. 

İşbu aydınlatma metni şirket olarak ‘Efeler Yolu’ uygulaması kapsamında sunduğumuz hizmetlerden Kullanıcıları faydalandırmak adına kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler doğrultusunda hazırlanmıştır.

Uygulamada sunulan hizmetleri kullanabilmek için Gizlilik Politikasını kabul etmek zorunludur. Aksi takdirde uygulamaya erişim sağlanamayacaktır. Kullanıcı’nın uygulamayı mobil cihazına indirmesi ve ücretsiz Kullanıcı hesabı oluşturması, akabinde uygulamaya ilk girişi ile Kullanıcı tarafından Gizlilik Politikası kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Gizlilik politikası ile alakalı soru ve önerileriniz için info@efeleryolu.com e-posta adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri ve Toplama Yöntemleri Nelerdir

Faaliyetlerimiz ve yürüttüğümüz iş süreçleri kapsamında Kullanıcı’ların kimlik verileri (ad, soyadı, cinsiyet, doğum tarihi gibi), iletişim verileri (cep telefonu numarası, il/ilçe bilgilerigibi), işlem verileri (arkadaş/topluluk bilgileri, beğenilen rota bilgileri, görev/başarı bilgileri, hareket verileri, sensör verileri gibi), lokasyon verileri (bulunduğunuz yerin/mobil cihazın konum bilgileri, GPS bilgileri gibi), görsel ve işitsel kayıt verileri (görüntü, fotoğraf verilerigibi), sağlık verileri (boy ve kilo bilgileri, adım sayısı, yürüyüş temposu gibi), işlem güvenliği verileri (IP adresi bilgileri, uygulama giriş çıkış bilgileri, Kullanıcı’nın hangi ekranda bulunduğu bilgisi gibi) elektronik formlar ve mobil cihazınız aracılığıyla toplanacaktır.

Söz konusu kişisel verileriniz, hizmete ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, Kullanıcı yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Kullanıcı memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, üyelik işlemlerinin yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Süreç özelinde işlenen kimlik, iletişim, Kullanıcı işlem, görsel ve işitsel kayıt verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi ‘‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’(uygulamamıza üye olmanız durumunda), (ç) bendi “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve (f) bendi ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Mobil cihazınız aracılığıyla temin edilen işlem güvenliği verileriniz, KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi “Kanunlarda açıkça öngörülmesi’’ ve (f) bendi ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

Konum verileriniz KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında “açık rızanıza” dayanılarak işlenecektir. Mobil cihazınız aracılığıyla temin edilen lokasyon verileriniz (bulunduğunuz yerin konum bilgileri, mobil cihaz konum bilgileri gibi) mobil cihazınız üzerinden izin vermeniz durumunda işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel veri sıfatını haiz sağlık verileriniz arasında yer alan adım sayısı ve yürüyüş temposu gibi bilgileriniz KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında “açık rızanıza” dayanılarak işlenecektir. Mobil cihazınız üzerinden izin vermeniz halinde söz konusu sağlık verilerinizin işlenmesine rıza verdiğiniz kabul edilecektir.

Özel nitelikli kişisel veri sıfatını haiz sağlık verileriniz arasında yer alan boy ve kilo bilgileriniz uygulamada tarafınıza sunduğumuz elektronik formlar ile temin edilerek KVKK’nın 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında “açık rızanıza” dayanılarak işlenecektir. Uygulamada tarafınıza elektronik form olarak sunduğumuz rıza metni ile izin vermeniz halinde, söz konusu sağlık verileriniz işlenecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz;

• Mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

• Hizmete ilişkin iş süreçlerinin yürütülmesi, hizmete ilişkin destek süreçlerinin yürütülmesi, hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, üyelik işlemlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Yüklenicilere ve Alt Yüklenicilereaktarılabilecektir.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz www.efeleryolu.com veya info@efeleryolu.com aracılığıyla iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta yolu ile gönderilir.

bottom of page